تصور کن…
لحظه‌هایی را، زندگی‌هایی را…
که در این شهر غریب پرفریب جاری بودند…
و انگار هیج‌وقت نبودند!
تصور کن…
فرصتی نیست تا تبخیر این آینه خیس وهم آلود.
تصور کن…

 

 

محل عکس: تهران، محدوده باغ ملی، دانشگاه هنر

http://urbandesign.ir/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20160414_001227-watermarked-1024x649.jpghttp://urbandesign.ir/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20160414_001227-watermarked-150x150.jpgابوالفضل طغراییعکس و شهربازتاب,تاریخ,زندگی,سنت و مدرنیته,شهر,وهمتصور کن... لحظه‌هایی را، زندگی‌هایی را... که در این شهر غریب پرفریب جاری بودند... و انگار هیج‌وقت نبودند! تصور کن... فرصتی نیست تا تبخیر این آینه خیس وهم آلود. تصور کن...     محل عکس: تهران، محدوده باغ ملی، دانشگاه هنر