نشست علمی «به سوی کنشگری شهرسازان در عرصه عمومی»

انجمن علمی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس با همکاری پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، دانشگاه