خبر با موضوع پیاده مداری در فضاهای شهری

نسخه PDF خبر حاضر که در شماره نخست نشریه اَرسَن منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود