گزارش سمینار دوروزه «بازآفرینی فرهنگ مبنا و تجربه‌های شهری معاصر در ایران»

سمینار "بازآفرینی فرهنگ مبنا و تجربه‌های شهری معاصر در ایران" در 17 و  18 مهرماه 1396 توسط انجمن طراحی شهری