رویکردهای انتقادی به مضامین شهر پست‌مدرن (بخش نخست)

اگر چيزي به نام شهر پست‌مدرن وجود دارد، چه مفروضاتي را براي تشريح ابعاد آن مي‌توان در نظر گرفت؟ اين سوالي است