سمینار دوروزه «بازآفرینی فرهنگ مبنا و تجربه‌های شهری معاصر در ایران»

انجمن علمی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس با همکاری شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار