میدان قرمز سنت گالن،فضایی میان ساختمان‌ها

سوئیس، سنت گالن، میدان قرمز (City Lounge)  پروژه میدانچه فضای زندگی در شهر سنت گالن از نمونه‌هایی است که با نگاهی