باززنده سازی و احیای مراکز خدمات شهری با تاکید بر رنسانس شهری

رنسانس و تجدید حیات شهری حس معوق طولانی، قابل حصول، لازم ومطلوب است که امکان درخواست راهنمایی هایی برای آغاز