تصویب نظریه «محله، پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد» دکتر محمدرضا پورجعفر

تصویب طرح نامه دکتر محمدرضا پور جعفر با عنوان «محله، پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد با عملکردهای مذهبی،