شاخص کُپنهاگِنایز در تحلیل دوچرخه‌مداری شهرها

پيش از آن‌كه به معرفي شاخص مورد نظر بپردازيم، تاريخچه‌اي مختصر از دوچرخه‌ و دوچرخه‌سواري ارائه