سیر تحول طاق کسری، کاخ ساسانی؛ از دیروز تا امروز

ایوان مدائن، طاق کسری یا طاق خسرو، اسامی است که برای مرکز حکومتی ساسانی، در شهر تیسفون قدیم (در نزدیکی بغداد