تاب آوری؛ رویکردی نوین در مواجهه با بحران های شهری

هر چند سال دنیا با بحران­ هایی مواجه می­شود که شیوه­ های مرسوم مدیریت و سیاستگزاری توان مقابله با این