یک طرح خوب، یک طرح بد: در محدوده میدان ولیعصر تهران

محدوده میدان ولیعصر تهران، یکی از مهمترین مناطق تهران از نظر اداری، تجاری، فرهنگی و گردشگری است. میدان ولیعصر