سخن نخست

" اَرسَن" در فرهنگ شهرسازی ایرانی به معنای مجموعه فضاهای عمومیِ مرکزِ شهر است. موضوعی که در مطالعات شهر ایرانی