نمای شهری و نسبت آن با اسناد طراحی شهری

منظر یک شهر بیان کننده هویت و شخصیت یک شهر است. منظر شهری هنر یکپارچگی بخشیدن بصری و ساختاری به مجموعه