نقش تکنولوژی در ارتقا کیفیت طراحی شهری

تکنولوژی مزیت بزرگی برای طراحی شهری و برنامه‌ریزی شهری است. تکنولوژی نه‌تنها باعث افزایش بهره‌وری تیم های