آستارا؛ نیمه‌شهری برون‌گرا

شهری را می بینم که یک دست به کوه‌ها و جنگل‌های تالش و دست دیگر به دریا گره زده است. در هرنقطه ازشهر وسعتی از