قبل و بعد از بهسازی

تصویر نشان دهنده فضای خیابان در قبل و بعد از بهسازی معبر است

لینک کوتاه