مسئولیت‌ها و چالش‌های پیشِ روی طراحی شهری در قرن بیست‌ویکم

پایداری برقراری تعادل و توازن بین سه مؤلفه تعریف می‌شود؛ محیط‌زیست، اقتصاد و عدالت. اما برابری در میان این