نسخه PDF مطلب حاضر که در شماره دوم نشریه اَرسَن منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود نمایید.

نگاهی رویداد نگر (روزعاشورا ) به فضا و کالبد نحیف محله عودلاجان، صفحه 1
نگاهی رویداد نگر (روزعاشورا ) به فضا و کالبد نحیف محله عودلاجان، صفحه ۱
نگاهی رویدادنگر (روز عاشورا) به فضا و کالبد نحیف محله عودلاجان، صفحه 2
نگاهی رویدادنگر (روز عاشورا) به فضا و کالبد نحیف محله عودلاجان، صفحه ۲
نگاهی رویداد نگر (روزعاشورا ) به فضا و کالبد نحیف محله عودلاجان، صفحه 3
نگاهی رویداد نگر (روزعاشورا ) به فضا و کالبد نحیف محله عودلاجان، صفحه ۳