یکی از خلاقیت‌های طراحان در سرزندگی یک فضا، ایجاد فرش گل و گیاه جهت جذب مخاطب به فضا می‌باشد. تصاویر بالا، نمونه‌ای از فرش گل در یکی از شهر‌ک‌های کوچک بارسلونا می ‌باشد که در یک زمان از سال، مردم را از سراسر شهر به این نقطه می‌کشاند. این خلاقیت یکی از راهکار‌های رویدادمداری در فضا‌های شهری است.

تصاویر مربوط به بازدید نگارنده از کشور اسپانیا، شهربارسلون در مهرماه ۹۵ می باشد.

لینک کوتاه