فضاهای مرکزی شهر پاریس که متاثر از شهرسازی مقتدرانه هوسمان ایجاد شد‌ه است. خیابان های شعاعی که بافت‌های مرکزی و فشرده را قطع کرده و یکپارچگی نما و منظر در این خیابان‌ها، امتداد و پیوستگی و وحدت بصری را به ببیننده القا می‌کند.

تصاویر مربوط به سفر نگارنده از کشور فرانسه و شهر پاریس در September 2017 می‌باشد.

 

لینک کوتاه