برخی از مهم‌ترین اسناد در حوزه «طراحی شهری و دوچرخه سواری»  در زیر ارائه شده است:

 نام سند مرجع تهیه سال تصویر سند فایل سند
 Guide for the Development of bicycle facilitiesAmerican Association of State Highway and Transportation Officials ۱۹۹۹ دانلود
 NACTO Urban Bikeway Design GuideNational Association of City Transportation Officials ۲۰۱۱ دانلود