برخی از مهم‌ترین اسناد در حوزه سلامت روان در زیر ارائه شده است:

نام سندشهرسالتصویر سندفایل سند
Health and the Built EnvironmentWashington۲۰۱۳ دانلود
Urban planning, environment and healthCopenhagen Denmark۲۰۱۰ دانلود
Training manual for the healthy cityEastern Mediterranean۲۰۰۷ دانلود 
promoting health in urban contex دانلود
لینک کوتاه