Change your cover photo
Change your cover photo
دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر در حوزه مطالعات شادی و سلامت روان در فضاهای شهری
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

دبیربخش جستارهای نوین
دانشجوی دکتری شهرسازی

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی معماری دانشگاه بوعلی سینا