اکرم محمدزاده

عکس کاور خود را تغییر دهید
a.mohammadzadeh
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه تربیت مدرس شهرساز و دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس است. پژوهشگر حوزه‌های منظرشهری، جداره‌های شهری است.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

مدیریت بخش کتابخانه
کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس 94
کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه فردوسی 90-94