حمل و نقل و جابجایی در دوران پساکرونا، تغییر پارادایم

افزایش جابجایی به شیوه پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری، موجب شاهد بازگردانی حس اجتماع‌پذیری در سطح محلی، ایجاد