تگ کردن بایگانی برای شهرهوشمند

جستارهای نوین

مدیریت شبکه‌ی زیرساخت انرژی برق در دوره‌ی گذار به شهر هوشمند(بخش نخست)

به دنبال نوشتارهای قبل در این نوشتار به چگونگی زیرساخت‌های مربوط به انرژی و بخصوص شبکه‌ی زیرساخت انرژی برق در دوره‌ی گذار به شهر هوشمند می‌پردازیم. ابتدا با مفاهیم مرتبط با این بخش آشنا می‌شویم و پس‌ازآن به‌تفصیل راجع به این مبحث توضیح خواهیم داد. ژنراتورهای (مولدهای) برق: امکانات موردنیاز…
ادامه مطلب
جستارهای نوین

مدیریت زیرساخت ها در دوره گذار به شهر هوشمند (بخش نخست)

در راستای معرفی مفهوم ابتدا باید از تعریف شهر شروع کنیم . این که شهر چیست؟ شهرها می توانند بعنوان سیستم های فنی- اجتماعی درک شوند. شهر در این مفهوم جایی است که مردم در کنار هم زندگی و کار می کنند. شهرها می توانند از طریق ابعاد مختلفی که…
ادامه مطلب