مدیریت بحران یا بحران مدیریتی؟ چرا شهرهای ما در برابر سیل و زلزله ضعیف عمل می‌کنند؟

پیش گفتار احتمال وقوع بحران در جای‌جای جهان انکارناپذیر است. حال آن‌که برخی از کشورها از جمله ایران با قرار