دوچرخه‌هایی که کرونا را دور می‌زنند؛ پیش به سوی یک دگردیسی شهری

در دوران مواجهه قهرآمیز با فضاهای شهری به دلیل شیوع ویروسِ شهرستیزِ کرونا، دوچرخه به‌عنوان ریسمانی بود که ما