لایه ی داده، یک لایه ی جدید که شهرهای هوشمند را تعریف می کند.

لایه ی داده، یک لایه ی جدید که شهرهای هوشمند را تعریف می کند.